REGLAMENT ESPORTIU 2018

FÓRMULA VILABELLA 2017


CAMPIONAT:
El campionat FV’18 consta de 8 proves, comptant els sis millors resultats.

CALENDARI:
24 febrer
24 març
28 abril
19 maig
30 juny
29 setembre
13 octubre

24 novembre

REGLAMENT ESPORTIU FV’18


1. PISTA:
Fabricada en plàstic de la marca Ninco de 4 carrils a escala 1/32. No es podrà afegir cap tipus de substància als neumàtics per a alterar la seva adherència  o netejar-los exceptuant el proporcionat per l'organització (alcohol de 96º).

2. CATEGORIES:
S’estableixen dues categories per definir la classificació final del campionat:
Experts: Inclou els pilots amb més experiència en slot, com, per exemple, els pilots habituals en les curses de campionats provincials.
Iniciació: Tots els pilots més novells i/o amb un nivell sensiblement inferior als Experts.

3. INFANTILS:
En aquesta categoria hi poden participar tots els menors de 15 anys. Segons la participació es poden dividir en diferent subcategories.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA:
Sistema de curses: Es correrà sis minuts per carril (4 minuts en la categoria infantil). No es podran tocar els vehicles un cop acabada cada màniga fins que ho indiqui el director de cursa.
Canvi de carril: L'ordre de canvi de carril serà el següent: 1-3-4-2 i serà efectuat pels comissaris, mai pels pilots.
Classificació final: El guanyador és el pilot que hagi recorregut el major nombre de voltes de tots els participants en la cursa final. En cas d'empat a voltes es determinarà  el guanyador per la seva major proximitat a la meta (normalment anomenada coma).
A la finalització de cada canvi de carril s’informarà a tots els pilots del número de voltes a fi de tenir en compte de no obstaculitzar la cursa a pilots que estiguin lluitant pels primers llocs.

5. EMPATS:
En cas d'empat es consultaran les comes i en cas de que continuí l’empat serà el guanyador el que marqui el major nombre de voltes en una màniga i si segueix l’empat es comprobarà la volta ràpida.

6. COMISSARIS:
La funció dels comissaris serà la de col·locar els cotxes en el carril, si aquests es surten en la zona que tenen assignada durant tota la cursa. Fer de comissari serà obligatori per a tots els pilots inscrits en la cursa, el lloc serà designat pel director de cursa. En cas d'incompliment es procedirà a l'exclusió del pilot de la cursa. El protocol establert per a la col·locació d'un cotxe és: primer es retira el vehicle que destorbi el pas a uns altres, sent el cotxe que provoca l'accident l'últim a ser col·locat. El comissari té l'obligació d'informar al director de cursa d'una conducta antiesportiva, en un accident, de qualsevol pilot perquè es pugui prendre nota del succés.


7. MANIPULACIONS DEL VEHICLE:
Quedarà prohibida qualsevol modificació al cotxe una vegada hagi estat verificat i es trobi en el parc tancat sinó és per expressa indicació del director de cursa. Durant la cursa, únicament es podrà arreglar el cotxe en temps d’aquesta, no es podrà manipular el cotxe durant els temps morts ni entre els canvis de carrils.  Si durant la manipulació del vehicle, el temps s’exhaureix, no es pot seguir manipulant aquest fins al començament de la propera màniga. Les peces de la carrosseria que es trenquin durant la cursa i siguin obligatòries hauran de ser fixades en el seu lloc, en el desenvolupament de la competició sent el director de la cursa l’autoritzat a parar un cotxe si creu que necessita fixar algun element de la seva carrosseria.
La reparació del cotxe s’haurà de fer en les tres voltes posteriors a la pèrdua de la peça. Es podrà fer ús, per reparar el cotxe, tant de pegament com de cinta adhesiva.
En cas de canvi de pneumàtics durant la cursa s’hauran de netejar abans de tornar a posar el cotxe en la pista amb l’alcohol de 96º i el drap facilitats per l’organització.

8. VERIFICACIONS - PARC TANCAT:
En qualsevol moment de la carrera, el director de la mateixa pot realitzar la verificació dels cotxes que consideri oportuns, deixant en parc tancat únicament els que compleixin el reglament tècnic. Únicament es podran inscriure un cotxe per pilot.
Parc tancat: Els cotxes romandran dins del parc tancat en tot moment, no podent-se manipular ni per pilots, ni per l'organització que no siguin responsables del parc tancat.
Abans d’entrar a Parc tancat tots els pilots hauran de netejar obligatòriament els pneumàtics amb l’alcohol de 96º i el drap que subministrarà l’organització. El no compliment d’aquesta norma serà motiu de sanció (veure taula de sancions).

Reclamacions: Si per qualsevol raó un pilot inscrit desitja formalitzar una reclamació a l'organització per a la verificació d'algun cotxe participant, aquesta haurà de ser per escrit (segons imprès que facilitarà l’organització), dirigides al director de cursa, signada pel pilot i acompanyada d'un dipòsit de 30 € durant els 30 minuts posteriors al final de cursa. En cas que la reclamació prosperi a favor del demandant aquest dipòsit serà retornat.

9. VOLTATGE:
Es competirà a un voltatge fix que designarà el director de cursa en funció de la categoria.
Habitualment serà de 11,5 v els sèniors i 10 v les curses infantils.

10. PUNTUACIÓ:
Puntuaran tots els participants en la cursa de la següent manera: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i 1 punt la resta de pilots. S’establiran classificacions específiques per cada categoria.
Si al final del campionat hi ha dos pilots empatats a punts quedarà per davant el que més nombre de victòries tingui en el campionat, o bé segons llocs, o bé tercers llocs, etc. Si l’empat persisteix el guanyador serà el millor classificat en la darrera cursa de cada categoria.
Al final del campionat seran descomptats els dos pitjors resultats, en les categories que puntuïn.

11. HORARIS:
Les curses Iniciació i Experts es disputaran els dissabtes amb el següent horari:
Primer torn: Entrenaments 20:00. Cursa 21:00 (Hi ha d’haver un mínim de sis pilots inscrits)
Segon torn: Entrenaments 21:30. Cursa 22:30.

L’horari de la categoria infantil és el següent:
Entrenaments 16:00. Cursa 17:00.

12. INSCRIPCIONS I PREMIS
Quota soci: 50 euros. Si la inscripció inclou el cotxe, la quota variarà en funció del preu.
Preus no socis: Les dues primeres curses gratis, la tercera 10 € i la resta a 5 € cadascuna. Inscripció per tota la temporada: 25 € (20 € els infantils)
Tots els participants rebran trofeus i obsequis, al finalitzar el campionat.
Per optar a qualsevol dels premis cal participar un mínim de quatre curses.

13. DRETS DE L'ORGANITZACIÓ:
  • Modificar o ampliar el reglament en els punts que consideri oportuns amb un mes d’antelació abans de la seva entrada en vigor.
  • Dret d'admissió de pilots o espectadors considerats problemàtics per al bon funcionament de la prova, sense necessitat de donar cap tipus d'explicació prèvia.
  • Drets sobre la publicitat de la cursa, així com el material escrit i audiovisual que d'ella s'extregui amb plena potestat sobre les còpies. Interpretació de possibles ambigüitats del reglament sense cap tipus d’explicació.
  • L'Organització no es fa responsable dels danys ocasionats a persones o coses per part de tercers.
  • Modificació per part de la comissió tècnica dels reglaments tècnics de cada categoria a fi d’homologar els nous recanvis/productes que surtin al mercat.


14. DIRECTOR DE CARRERA
Serà l’únic capacitat per a decidir les pauses que es puguin originar en una màniga, la seva decisió serà inapel·lable. La cursa només s’aturarà per un motiu justificat (falta de tensió en la pista, mala col·locació de pianos, no comptabilització de voltes en un o varis carrils, problemes de connexió en comandaments imputables a l’organització...), però mai per un error extern a l’organització (mal funcionament d’un vehicle, sortida de pista o caiguda a terra d’un o varis vehicles, errors en un comandament extern a la connexió, trencament d’un o varis cotxes...)
Tots els pilots que estiguin competint hauran de fer cas a les indicacions del Director de cursa, en cas d’incompliment per part d’un o més pilots aquests seran penalitzats segons estableix l’apartat de sancions.
Els Directors de cursa de la temporada seran: Xavi Aguadé i Marcel Rovira.
Si el Director de cursa està competint, aquest designarà a un altre perquè faci les seves funcions. En cas de competir els dos en una mateixa màniga es designarà un tercer.
El Director de cursa podrà verificar qualsevol cotxe en qualsevol moment de la cursa.

15. INFRACCIONS I SANCIONS:
Per a garantir els mateixos criteris sancionadors per a tots els participants, tant per a les infraccions de caire esportiu com per a les de caire tècnic, s’estableix un quadre de sancions. Totes aquelles infraccions no previstes, queden a criteri del Director de cursa.

15.1. Esportives.

La primera amonestació és sempre verbal i no implica sanció.

A) Infraccions Lleus:

Infracció

Sanció

Primer avís a un comissari per  desatendre la seva tasca
0 voltes
Segon avís al mateix comissari per la mateixa falta
3 voltes
Tercer avís al mateix comissari per la mateixa falta
Pèrdua total de punts en la cursa en disputa
Molestar als pilots amb al·lusions verbals
5 voltes
En cas de reincidència en el punt anterior.
10 voltes
Conducció no esportiva
10 voltes

B) Infraccions Greus:

Infracció

Sanció
Retard injustificat (a criteri del Director de la cursa) en el lloc de comissari.
10 voltes
Fer aturar la cursa per causa injustificada.
10 voltes
No netejar els pneumàtics abans de la seva entrada al parc tancat
10 voltes
Irregularitats en aspectes mecànics del cotxe
10 voltes

C) Infraccions Molt Greus:
Infracció

Sanció

Reiterada manca d'educació i/o respecte envers altres participants/ organització
Exclusió
Infracció de les normes fixades de menjar, beure o fumar
Exclusió
No realitzar funcions de comissari
Exclusió
Manipulació del vehicle fora del temps de cursa sense autorització prèvia del director de cursa
Exclusió
Segon avís de conducció no esportiva
Exclusió

Totes les decisions són inapel·lables i inqüestionables. Si en algun moment la Comissió tècnica – esportiva (els directors de cursa)  creguin oportú retirar una sanció, es farà constar en un comunicat oficial i es validarà o compensarà el resultat del pilot sancionat a criteri de la comissió.
Durant la setmana següent a cada cursa la comissió tècnica revisarà tots els incidents que hagin ocorregut en aquesta i prendrà resolució a les reclamacions que s’hagin produït i podrà revisar les sancions que s’hagin proposat.
Totes les sancions no previstes en el reglament quedaran sotmeses a criteri de la Comissió Tècnica Esportiva.
Entenem que el nombre de voltes en que es sancionen les faltes es treuen del total que ha recorregut el pilot sancionat durant la màniga.
En cas de reincidència en una falta Molt Greu, serà motiu de la desqualificació total del campionat on s’hagi comès la infracció
Totes les sancions són acumulables.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada